Algemene voorwaarden

van Zen Centrum Nijmegen – Kwan Yin Sangha

gevestigd te Heilig Landstichting 6564AJ, Petruslaan 1,
ingeschreven bij de KvK Arnhem onder nr. 71491899.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Centrum: het Zen Centrum Nijmegen en/of de Kwan Yin Sangha als gebruiker van deze algemene voorwaarden;
2. Studenten: degenen die tegen een financiële bijdrage gebruik maken van de faciliteiten en activiteiten van het centrum.
3. Van toepassing is steeds de laatste versie gepubliceerd op de website van het Zen Centrum Nijmegen en/of Kwan Yin Sangha.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen het centrum en de (aspirant-)studenten waarop het centrum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het centrum, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het centrum het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. De student draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het centrum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het centrum worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het centrum zijn verstrekt, heeft het centrum, met inachtneming van de privacywetgeving, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan het lid in rekening te brengen.

Artikel 4. Beperking van aansprakelijkheid
Het centrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het centrum is uit gegaan van door het centrum verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het centrum kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een der partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt het centrum zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door het centrum dan wel haar docenten verstrekte stukken, zoals uittreksels, rapporten, adviezen, logo, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door het lid en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van het centrum of haar docenten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst
1 De vorderingen van het centrum op het (aspirant)-lid zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) na het sluiten van de overeenkomst aan het centrum ter kennis gekomen omstandigheden die het centrum goede grond geven te vrezen dat de (aspirant)-student niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b) indien het centrum de (aspirant)-student bij het sluiten van de overeenkomst bedongen heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
c) In de genoemde gevallen is het centrum bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van het centrum schadevergoeding te vorderen.
2 De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
a) aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van het lidmaatschap;
b) door ontbinding van het centrum;
c) indien door een lid een beroep gedaan wordt op toepassing van de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen);
d) door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de student
e) door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder artikel 10 ’Niet nakoming’.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de student binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur van het centrum.
2. Indien een klacht gegrond is, zal het centrum de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor het lid aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door het lid schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal het centrum slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 9. Betaling; bedenktijd en annulering
Na aanmelding voor een activiteit geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd. Na aanvang van een activiteit vindt er geen restitutie plaats.
1. Annulering eerder dan een maand voordat cursus of evenement begint is kosteloos. Annulering een maand tot twee weken voordat cursus of evenement begint, bedraagt 50% van het overeengekomen tarief. Annulering vanaf veertien dagen voordat cursus of evenement bedraagt 100 % van het overeengekomen tarief.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door het centrum aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de (aspirant)-student in verzuim.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, beroep op toepassing van de WSNP van de (aspirant)-student zullen de vorderingen van het centrum en de verplichtingen van de (aspirant)-student jegens het centrum onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de (aspirant)-student gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de student, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Ter beoordeling door de penningmeester is in uitzonderingsgevallen een betalingsregeling overeen te komen.

Artikel 10. Niet nakoming
1. Ingeval de (aspirant)-student zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is het centrum gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van het centrum op volledige schadevergoeding.
2. Na 14 dagen wordt een eerste ‘betalingsherinnering‘ gestuurd, na weer 14 dagen een ‘aanmaning’ en dan na 10 dagen de derde aanmaning. Indien de (aspirant)-student na deze derde aanmaning niet binnen 14 dagen aan zijn verplichting voldoet, maakt het centrum aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buiten gerechtelijke incassokosten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Het centrum is jegens de student alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van het centrum. Indien en voor zover er op het centrum enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval
van opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste 6 maanden voor beëindiging van de overeenkomst.
2. De (aspirant)-student verbindt zich het centrum te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door het centrum van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de
zijde van het centrum.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het centrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het centrum niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van bestuurders wordt daaronder begrepen.
2. Het centrum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het centrum zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het centrum opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het centrum niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien het centrum bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de student gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Statuten en huishoudelijk reglement
De relatie tussen (aspirant-)student, de leraar en het centrum alsmede de rechten en plichten van het centrum, de leraar en zijn studenten zijn neergelegd in Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op alle door het centrum af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, behoudens waartoe de Kantonrechter bevoegd is, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.